اطلاعات تماس پست الکترونیک: e.farzaneh@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل